Live Test

CHILDREN MINISTRY SERVICE - 10:00AM

THỜ PHƯỢNG TIẾNG VIỆT - 10:30AM

Xin nhấn vào nút “Connect” bên dưới để kết nối với chúng tôi sau giờ thờ phượng trực tuyến Tiếng Việt:
(Please click the “Connect” button below to connect with our church’s leaders after the Vietnamese’s livestream service)

W3Schools

ENGLISH MINISTRY SERVICE - 12:30PM